Regulamin gry internetowej Galactic Wars

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z gry internetowej GalacticWars utrzymywanej, dostarczanej i obsługiwanej przez Kasjana Rogala, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Agencja Interaktywna CENTIB Kasjan Rogal” z siedzibą w miejscowości Skowronno Dolne, pod numerem 61, 28-400 Pińczów, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP 916-134-87-30.
W sprawach związanych z korzystaniem z gry, kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@galacticwars.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - Kasjan Rogal, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Agencja Interaktywna CENTIB Kasjan Rogal” z siedzibą w miejscowości Skowronno Dolne, pod numerem 61, 28-400 Pińczów, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 916-134-87-30,
 2. Gra – strategiczna gra internetowa Galactic Wars, dostępna pod adresem internetowym http://galacticwars.pl, którą dostarcza i obsługuje Administrator,
 3. Konto – struktura informatyczna dostarczana przez Administratora, która pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Gry,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Umowa o Korzystanie z Gry – umowa zawierana między Administratorem a Użytkownikiem z chwilą założenia przez Użytkownika Konta w Grze,
 6. Umowa o Nabycie Antymaterii – umowa zawierania między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest nabycie przez Użytkownika Antymaterii niezbędnej do aktywacji dodatkowych elementów w Grze,
 7. Użytkownik – osoba, która założyła Konto w Grze.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania Użytkownika z Gry, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora, związane z korzystaniem z Gry, zasady płatności za dodatkowe elementy w Grze oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu korzystania przez Użytkownika z Gry.
 2. Do korzystania z Gry nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  3. standardowy system operacyjny,
  4. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies.

§ 3

Korzystanie z Gry

 1. W celu korzystania z Gry, konieczne jest założenie Konta. Założenie Konta możliwe jest z poziomu strony internetowej http://galacticwars.pl po kliknięciu w zakładkę „Załóż konto”. Po kliknięciu we wskazaną zakładkę wyświetlony zostanie formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, podając stosowne dane, akceptując Regulamin i klikając przycisk „Zarejestruj się”. W formularzu zabronione jest podawanie danych o charakterze bezprawnym. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj się”, między Administratorem a osobą dokonującą rejestracji zawierana jest Umowa o Korzystanie z Gry, dla osoby dokonującej rejestracji tworzone jest Konto, a osoba ta staje się Użytkownikiem.
 2. Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest w formularzu rejestracyjnym podać dane prawdziwe, a w szczególności rzeczywiście funkcjonujący adres e-mail. Adres e-mail wykorzystywany jest do komunikacji z Użytkownikiem. W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail, Użytkownik nie będzie miał możliwości zapoznawania się z wiadomości kierowanymi do niego przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu e-mail, a w szczególności nie ma obowiązku weryfikacji prawdziwości podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 3. Osoba dokonująca rejestracji może wyrazić fakultatywną zgodę na przetwarzanie jej adresu e-mail przez Administratora w celu marketingu, reklamy, promocji produktów lub usług własnych oraz podmiotów trzecich.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu.
 5. Dostęp do Konta, Użytkownik uzyskuje poprzez logowanie z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej http://galacticwars.pl. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła nadanego w procesie rejestracji, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownikowi wyświetlony zostaje interfejs Gry. Korzystanie z Gry odbywa się poprzez poruszanie się pomiędzy opcjami dostępnymi z poziomu interfejsu.
 7. Założenie Konta i korzystanie z podstawowych elementów Gry w ramach Umowy o Korzystanie z Gry jest nieodpłatne. Użytkownik może korzystać z dodatkowych elementów Gry za dodatkową opłatą, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

§ 4

Niedozwolone korzystanie z Gry

 1. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto w Grze. Zabronione jest korzystanie z Gry przez jedną osobę z wielu Kont.
 2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich Kont danej osoby, zwrócenia się do Użytkownika o wybór jednego Konta, z którego Użytkownik chce dalej korzystać i usunięcia pozostałych Kont.
 3. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań mających na celu manipulację Grą oraz destabilizację działania Gry.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek narzędzi zastępujących działania Użytkownika lub dających Użytkownikowi przewagę nad innymi Użytkownikami.
 5. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w strukturę i mechanizmy funkcjonowania Gry dostarczane przez Administratora. Użytkownik może korzystać z Gry tylko w takiej postaci, w jakiej dostarczana jest ona przez Administratora.
 6. Zabronione jest w toku korzystania z Gry używanie przez Użytkownika słów obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących kierowanych w stronę innych Użytkowników z wykorzystaniem mechanizmów Gry, a w szczególności czata. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek innych działań godzących w prawa innych Użytkowników, a w szczególności naruszające ich dobra osobiste.
 7. Zabronione jest rozpowszechnianie przez Użytkownika z wykorzystaniem mechanizmów Gry jakichkolwiek treści i materiałów o charakterze reklamowym, a w szczególności wykorzystywanie Gry do reklamy i promocji produktów lub usług.
 8. Zabronione jest rozpowszechnianie przez Użytkownika z wykorzystaniem mechanizmów Gry jakichkolwiek treści i materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści propagujących przemoc, hazard, ustroje totalitarne, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających oraz materiałów i treści o charakterze erotycznym, wulgarnym, dyskryminującym, rasistowskim.
 9. Zabronione jest wykorzystywane przez Użytkownika błędów w Grze oraz przekazywanie informacji o takich błędach podmiotom innym niż Administrator. W razie wykrycia błędów w Grze, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić je Administratorowi.
 10. Jeśli Użytkownik przekazuje dane dostępowe do Konta innym osobom, robi to na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki logowania się do Konta przez inne osoby niż Użytkownik.
 11. Zabronione jest przekazywanie przez Użytkownika danych dostępowych do Konta innym osobą odpłatnie (sprzedaż Konta) bez zgody Administratora. Jeśli Użytkownik chce sprzedać Konto innej osobie, zobowiązany jest uzyskać na to uprzednio zgodę Administratora.
 12. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Gry w celach zarobkowych, a w szczególności uzyskiwanie korzyści materialnych od innych osób z tytułu podejmowania określonych czynności w Grze.
 13. Jeśli Administrator poweźmie informację o korzystaniu przez Użytkownika z Gry z naruszeniem powyższych zakazów, zablokuje Konto Użytkownika i wezwie go do złożenia wyjaśnień oraz zaprzestania korzystania z Gry w sposób niedozwolony. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do wezwania Administratora, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o Korzystanie z Gry ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

Dodatkowe elementy Gry

 1. W toku korzystania z Gry, Użytkownik może aktywować dodatkowe elementy Gry.
 2. Dostępne dla Użytkownika dodatkowe elementy Gry wskazane są w zakładce „Sklep” dostępnej z poziomu interfejsu Gry.
 3. Aktywacja dodatkowych elementów Gry wymaga posiadania przez Użytkownika odpowiedniej ilości Antymaterii. Przy każdym dodatkowym elemencie Gry wskazana jest ilość Antymaterii konieczna do aktywacji danego elementu.
 4. Antymaterię potrzebną do aktywacji dodatkowych elementów Gry Użytkownik może nabyć odpłatnie od Administratora. W toku korzystania z Gry, Użytkownik może mieć również możliwość zdobycia Antymaterii nieodpłatnie - wykonując określone zadania w Grze lub otrzymując Antymaterię od Administratora jako bonus lub nagrodę w konkursie, w którym Użytkownik wziął udział.
 5. Antymateria stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a jej funkcjonalność polega na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości aktywowanie dodatkowych elementów Gry. Do prawidłowego korzystania z Antymaterii wystarczają jest spełnienie warunków technicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Z Antymaterii Użytkownik może korzystać w czasie trwania Umowy o Korzystanie z Gry, gdy Konto Użytkownika jest aktywne.
 6. W celu zakupu Antymaterii, Użytkownik powinien przejść do zakładki „Sklep” dostępnej z poziomu interfejsu Gry, kliknąć w przycisk „Kup Antymaterię”, zapoznać się z warunkami zakupu i oświadczeniem o zgodzie na dostawę treści cyfrowych, a następnie wybrać preferowaną opcję płatności - szybki przelew lub płatność SMS.
 7. Jeśli Użytkownik wybrał preferowaną opcję płatności w postaci szybkiego przelewu, zostanie przekierowany na stronę z dostępnymi pakietami Antymaterii. Przy każdym pakiecie uwidoczniona jest cena, która jest ceną brutto. W celu dokonania zakupu, Użytkownik musi kliknąć w przycisk “Kupuję” przy wybranym przez siebie pakiecie Antymaterii. Następnie Użytkownik zostanie przekierowany na stronę pośrednika płatności (serwis Transferuj.pl obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ulicy Św. Marcina 73/6), gdzie będzie mógł dokonać zapłaty za zakup.
 8. Jeśli Użytkownik wybrał preferowaną opcję płatności w postaci płatności SMS, zostanie przekierowany na stronę z dostępnymi pakietami zakupu Antymaterii. Przy każdym pakiecie uwidoczniona jest cena, która jest ceną brutto. W celu dokonania zakupu, Użytkownik musi wysłać wiadomość SMS o wskazanej przy wybranym pakiecie Antymaterii treści i na numer przypisany do wybranego pakietu. Płatności SMS obsługuje serwis Dotpay.pl obsługiwany przez Eurokoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ulicy Wielickiej 72.
 9. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje Umowa o Nabycie Antymaterii, a zakupiona ilość Antymaterii zostaje uwidoczniona w Koncie Użytkownika.
 10. Za zakupioną Antymaterię, Użytkownik może aktywować dodatkowe elementy Gry – te, na które pozwala mu ilość posiadanej w danej chwili Antymaterii.
 11. W celu aktywacji dodatkowego elementu Gry, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Aktywuj” dostępny przy danym elemencie. W ten sposób, dany element zostanie aktywowany, a ilość posiadanej przez Użytkownika Antymaterii zostanie stosownie pomniejszona.

§ 6

Bonusy

 1. Administrator może w dowolnie wybranym przez siebie momencie przydzielać Użytkownikom bonusy w Grze. Informacja o bonusie i kryteriach, jakie trzeba spełnić, by go otrzymać, zostanie wysłana do wszystkich Użytkowników za pomocą wiadomości widocznej w zakładce „Wiadomości” dostępnej z poziomu interfejsu Gry oraz na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia kręgu Użytkowników uprawnionych do otrzymania bonusu do tych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

§ 7

Zmiany w Grze i przerwy technologiczne

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania w Grze modyfikacji w czasie trwania Umowy o Korzystanie z Gry.
 2. O każdej zmianie w Grze, Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości widocznej w zakładce „Wiadomości” dostępnej z poziomu interfejsu Gry.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego i przejściowego zawieszenia możliwości korzystania z Gry w celach modernizacyjnych i konserwacyjnych (tzw. przerwa technologiczna). O każdej planowanej przez Administratora przerwie technologicznej, Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości widocznej w zakładce „Wiadomości” dostępnej z poziomu interfejsu Gry. Po zakończeniu przerwy technologicznej, Użytkownik będzie mógł wznowić korzystanie z Gry na takim samym etapie, w jakim znajdował się w chwili rozpoczęcia przerwy technologicznej.

§ 8

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy o Korzystanie z Gry

 1. Umowa o Korzystanie z Gry zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Gry ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili poprzez usunięcie Konta w Grze.
 3. Administrator może wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Gry z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy planuje zakończyć funkcjonowanie Gry. Oświadczenie o wypowiedzeniu wraz z informacją o dacie zakończenia funkcjonowania Gry zostanie Użytkownikowi wysłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika. Wraz z upływem terminu wypowiedzenia, Konto Użytkownika zostanie usunięte.
 4. Administrator może wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Gry ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 12 Regulaminu.

§ 9

Wyłączenia odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Gry w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, nieprawidłowy lub naruszający postanowienia Regulaminu,
  2. skutki wprowadzonych zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu zmian w Grze,
  3. przejściową niemożliwość korzystania z Gry w czasie trwania przerw technologicznych, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu,
  4. niemożliwość dalszego korzystania z Gry w wyniku zakończenia funkcjonowania Gry zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Gry, chyba że Użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu – w takiej sytuacji, adres e-mail Użytkownika może być również wykorzystywany do przesyłania mu wiadomości marketingowych (w tym profilowania), reklamowych i promocyjnych.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
 4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 6. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Gry, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
 7. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Administrator informuje Użytkownika, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Gry. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania z Gry.

§ 11

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z korzystaniem z Gry.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. kontakt@galacticwars.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Administrator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 12

Kodeks dobrych praktyk i alternatywne metody rozwiązywania sporów

 1. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Gry. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Nabycie Antymaterii,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 13

Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. O zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili jego akceptacji.
 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik nie zgłosi Administratorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, usunąć Konto w Grze. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie usunie Konta w Grze, Umowa o Korzystanie z Gry wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie zmienionego Regulaminu, a Konto Użytkownika zostaje automatycznie usunięte.

§ 14

Dodatkowe regulacje

 1. Gracze do 7 dni od rejestracji nie mogą atakować ani być atakowanymi - jest to okres ochronny wspomagający aklimatyzację
 2. Gracze poniżej 500 000 pkt mogą walczyć tylko między sobą, a gracze powyżej 500 000 pkt również tylko między sobą.
 3. Konkretną planetę lub księżyc można zaatakować maksymalnie 5 razy w ciągu 24 godzin (liczone od godziny 0:00 do 23:59). Limit 5 ataków / dzień nie dotyczy ataków rakietowych oraz członków sojuszy które wzajemnie wypowiedziały sobie wojnę.
 4. Pokrzywdzony gracz może zgłosić powyższe wykroczenia na forum w dziale skargi.
 5. Karą za nieprzestrzeganie regulaminu może być ban, usunięcie antymaterii dostępnej na koncie, obniżenie badań lub budynków użytkownika, usunięcie surowców, flota, oficerów itp w.g. ustaleń indywidualnych dla każdego przypadku
 6. Zbanowane konta można atakować bez jakichkolwiek limitów
 7. Konta nieaktywne minimum 7 dni można atakować bez jakichkolwiek limitów